top of page
Search
  • Writer's pictureVo Thai Son

There could be many planets with life beyond the Earth

Could there be many planets with extraterrestrial life that we don't know yet? Space scientists have discovered that there are more stars in the universe than the estimated number of sand grains on all the Earth's beaches and deserts (powered by: abc.net.au)... Researchers recently announced on the website livescience.com that the universe has many planets!...


Có thể có nhiều hành tinh có sự sống ngoài Trái Đất mà chúng ta chưa biết? Các nhà khoa học không gian đã phát hiện số lượng ngôi sao trong vũ trụ nhiều hơn tổng số hạt cát ước tính trên các bãi biển và các sa mạc trên Trái Đất (nguồn tin: abc.net.au)… Các nhà nghiên cứu mới đây công bố trên website livescience.com vũ trụ có nhiều hành tinh!…


...


I think there could be many planets with lives beyond the Earth!


Võ Thái Sơn (Son Farmer)

Comments


bottom of page